↑ Return to Yleistä

Lainsäädäntö

Asuntojen ja niihin verrattavien oleskelutilojen kunnosta säädetään terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa. Asetuksen soveltamisohjeita päivitetään jatkuvasti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta julkaistavilla Asumisterveysohjeilla ja -oppailla, joista viimeisin on vuodelta 2008. Sitä saa ostaa Ympäristö- ja terveys-lehdestä. Vuoden 2003 Asumisterveysopas löytyy verkosta, mm. Sisäilmayhdistyksen nettisivuilta. Asumisterveysasetuksen uusi versio on päivitettävänä ja sen pitäisi tulla julki huhtikuussa 2014. Ennakkotietojen mukaan tietyistä viitearvoista tulee asetuksentasoisia määräyksiä.

Työpaikkojen olosuhteiden määräykset löytyvät mm. työturvallisuuslaista ja -asetuksesta. Työpaikoilla syntyvistä ammattitaudeista ja työperäisistä sairauksista säädetään ammattitautilaissa ja -asetuksessa sekä STM:n ohjekirjeillä ja Valtioneuvoston päätöksillä. Ammattitautiasetusta uusitaan parhaillaan.

Koulujen olosuhteista löytyy määräyksiä myös koululaista. Koulujen sisäilmaongelmien selvittämisestä on kirjoitettu opas, joka on julkaistu KTL:n julkaisusarjassa 2006 (Meklin T ym.).

Kaikki ajantasaiset lait ja asetukset löytyvät linkistä www.finlex.fi josta voi hakusanan avulla etsiä niitä lakeja, jotka koskevat lasten ja aikuisten turvallisia olosuhteita, työnantajan vastuuta ja koulutuksen järjestäjän vastuuta.

Terveydensuojelulaki ja -asetus

Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan ilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara. Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää. Terveydensuojelulain 26 ja 27 §:ssä luetellaan tekijöitä, jotka voivat …

View page »