«

»

Apr 09

Sitaatteja

Aiheuttajien välttäminen on toistaiseksi ainoa keino vähentää oireita ja parantaa potilaan oloa. Se on helppo sanoa mutta vaikea toteuttaa. Esimerkiksi hometalossa asuneelle se saattaa tarkoittaa uuden kodin lisäksi vaatteista ja huonekaluista luopumista ja uusien hankkimista.

Tuoksuherkkyys on todellista. Se aiheuttaa monessa elimessä oireita, jotka saattavat kroonistua ja pahimmillaan invalidisoivat potilaan pahoin. Oireiden mekanismia ei ole tutkittu järjestelmällisesti, sillä vaiva ei kuulu minkään erikoisalan piiriin. Potilaat hakeutuvat usein allergologille, joiden koulutukseen tuoksuherkkyyteen liittyvät asiat eivät ole kuuluneet sen paremmin kuin muidenkaan lääkärien. Suomeen pitää luoda kriteerit tuoksuherkkyyden diagnosoimiseksi nykyisten tietojen pohjalta. Syndroomalla tulee olla tautiluokitusnumero. Pitää ratkaista, mitkä tahot panostavat tuoksuherkkyyden tutkimiseen ja kuinka tutkimus rahoitetaan. Työterveyslaitos voisi olla luonteva taho. Tuoksuille herkkä ei kaipaa otsaansa “hullun akan” tai muutakaan leimaa.

Matti Hannuksela ja Tari Haahtela artikkelissaan Tuoksuherkkyys on todellista. Duodecim 7/2011. 

– Kommentti: Koettakaapa vaihtaa yllä olevaan tekstiin ‘tuoksu’ sanan paikalle sana ‘home’. Milloin saadaan homesairaita puolustava kannanotto yhtä arvovaltaiselta taholta? T.P.

Terveydensuojelulaki, 1§: Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

26§: Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Terveydensuojelulaki, www.finlex.fi

 

Työturvallisuuslaki 8§: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Työturvallisuuslaki 2002, www.finlex.fi

 

 

Perusopetuslaki 1998, 29 §: Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. www.finlex.fi 

 

 

“Pengar är inte viktiga här, utan att följa lagen. Bor vi i en rättstat ska vise till att lagarna följs.”  Martti Ahtisaari Medborgarbladet-lehdessä no 2/2011

Suomea ei ole koskaan rakennettu juoksemalla karkuun vaikeita asioita.  Jyrki Katainen 8.4.2011 TV-haastattelussa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>